Pengertian Agama Islam
Agama

Pengertian Agama Islam

Pengertian Agama Islam

Pengertian Agama Islam
Pengertian Agama Islam

Islam

Nama islam memiliki perbedaan tersendiri dengan agama lainnya, kata islam tidak memiliki kekerabatan dengan orang tertentu atau dari golongan insan , atau dari suatu negeri tertentu. Hikmah tertinggi dalam hal ini justru alasannya yakni agama islam yakni agama wahyu dari Allah swt, kata islam yakni nama yang didiberikan oleh Allah sendiri. Dalam Al-qur’an pun banyak ayat yang sebut antara lain dalam surah ali imran ayat 19 “Sesungguhnya agama di sisi Allah spesialuntuklah agama islam. Dilain ayat juga dikatakan “ Barang siapa yang mencari agama selain dari pada agama islam, maka beliau tidak akan ketemu dengan-Nya dan diakhirat kelak beliau termasuk orang yang merugi”.

Dibawah ini kami akan mengemukakan pengertian islam secara etimologi, yang didalamnya memuat pengertian secara khusus dan pengertian secara umum. Kemudian menunjukan pengertian islam secara terminologi yakni pengertian yang termaktub dalam hadits nabi, pengertian dari kata aslama itu sendiri, pengertian islam dari segi system, pengertian islam dari substansi ajarannya, serta pengertian islam dari hakekat kebenaran.

Pengertian Islam berdasarkan etimologi

Kata islam berasal dari bahasa arab diangkat dari kata “salima” yang berarti selamat sentosa. Dari asal kata itu dubentuk kata aslama yang artinya memelihara diri, tunduk, patuh dan taat. Kata kerja aslama berasal dari kata benda “assalamu, assilmu, assalamatu, dan assalamu”, yang berarti :

a. Bersih dari cacat lahir dan batin yang dari padanya, diperlukan bahwa seorang muslim ialah seorang yang membersihkan jasmani dan rohaninya, perkataan, perbuatan dan segala tindakannya dari hal-hal yang tercela.

b. Keamanan dan perdamaianyang dari padanya diharapkanbahwa seorang muslim ialah seorang yang senantiasa berusaha membuat keamanan dan perdamaian, baik dengan sesame muslim maupun non muslim

c. Patuh dan taat yang dari padanya diperlukan bahwa seorang muslim itu ialah seorang yang senantiasa patuh dan taat akan segala ketentuan dan peraturan Allah.

Baca Juga: Ayat Kursi

Menurut pengertian khusus

islam ialah segala apa yang dibawah oleh nabi Muhammad saw.sebagaimana yang diturunkan Allah dalam Al-qur’an dan disampaikan oleh nabi Muhammad dalam sunnahnya yang shahih, berupa peintah-perintah, larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan insan didunia dan kesejahteraan diakhirat kelak.

Menurut pengertian umum

islam ialah segala apa yang disyariatkan oleh Allah dengan perantaraan para nabi dan rasul-Nya yang berupa perintah-perintah, larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan insan baik didunia maupun diakhirat.

Berdasarkan pengertian secara umum diatas, maka islam yakni agama para nabi dan rasul yakni :

a. Islam yakni agama nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan nabi yang lainnya hingga kepada Nabi Muhammad saw.

b. Makara islam itu ialah yang umumnya boleh dipergunakan untuk segala agama yang sudah diwahyukan oleh Allah, selama agama tersebut tetap berdasarkan penyerahan mutlat kepada Allah.

c. Islam yakni ialah agama kiamat dan bersifat universal. sepertiyang tercantum dalam QS.Al-maidah ayat 3, QS.Saba’ ayat 83

d. Islam yakni ialah agama alam semesta sebagaimana tercantum dalam QS.Ali-Imram ayat 83
e. Islam ialah agama fitrah yakni kepercayaan terhadap adanya Yang Maha Kuasa, dan keharusan untuk berafiliasi dengan-Nya yakni ialah pokok orisinil pandangan batin insan yang tiruanrni-murninya. Yang ialah fitrah Allah yang difitrahkan kepada insan sesuai dengan pengakuannya pada waktu masih berada dialam arwah.

f. Islam yakni agama hanief yakni agama yang penganutnya harus tinggi kecerdikan pekertinya, lurus hatinya, dan hidupnya senantiasa cenderung untuk berbuat kebaikan.

Anda mungkin juga suka...